Slide chiffre 56 NL

Administratief en grondwettelijk recht
Vreemdelingenrecht
Internationaal familierecht

Slide chiffre 56 NL

Administratief en grondwettelijk recht
Vreemdelingenrecht
Internationaal familierecht

previous arrow
next arrow

Altea Advocaten

De facturering


Naargelang de afspraken met de advocaat die uw dossier behandelt, kan aan het begin van de tussenkomst een verzoek om provisie verstuurd worden (met andere woorden een voorschot). Het bedrag ervan wordt bepaald op basis van de kenmerken van het dossier. Het houdt met name rekening met de urgentie of de beoordeling van het vermoedelijke aantal uren dat nodig zal zijn om het dossier te behandelen. Deze provisie is contant betaalbaar en vormt een betalingsvoorschot op de eerste vereiste verrichtingen. De bedragen van de provisies worden afgetrokken van de nadien verstuurde staten van onkosten en honoraria.

Als de behandeling van het dossier een zekere termijn vereist, verbindt het kantoor zich ertoe het aantal prestaties niet te hoog te laten oplopen vooraleer ze worden gefactureerd.  Middels een tussentijdse facturering kan de klant de kosten die zijn dossier genereert goed opvolgen, de betalingen beter verdelen en de controle behouden over zijn globale strategie, met inbegrip van de financiële impact. Behoudens een verzoek om provisie zoals met de cliënt overeengekomen, wordt bij elke eindafrekening of tussentijdse afrekening van onkosten en honoraria een gedetailleerde lijst van de prestaties en onkosten gevoegd. Het staat de cliënt ook steeds vrij de advocaat in de loop van de zaak te bevragen om een precies beeld te krijgen van de voortgang van het dossier wat betreft de gegenereerde honoraria.

Met uitzondering van de eerste provisie, en behoudens bijzondere afspraken, onder meer wat betreft de spreiding van betalingen, dient elke tussentijdse of definitieve staat van kosten en erelonen binnen de vijftien of de dertig dagen te worden betaald, al naargelang de praktijken van de teams.

Het is essentieel te onthouden dat in België, net zoals in de meeste landen van de Europese Unie, de honoraria en onkosten van advocaten onderworpen zijn aan de btw (belasting over de toegevoegde waarde) van 21%.

Evenwel zijn de opdrachten van de advocaten van Altea, wanneer zij als gezinsbemiddelaar optreden, vrijgesteld van btw. Hetzelfde geldt voor dossiers die worden geopend voor cliënten die zich buiten het grondgebied van de Europese Unie bevinden, op voorwaarde dat de betalingen met betrekking tot hun dossiers worden verricht vanaf een rekening die zich eveneens buiten de Europese Unie bevindt.

ADVOCATEN ALTEA

Altea is samengesteld uit advocaten met een gedegen specialisatie in:

Publiek, grondwettelijk en administratief recht

Vreemdelingenrechtnationaliteit en internationaal familierecht.

Een toegankelijke dienstverlening is een prioriteit voor ons kantoor.

De expertises van Altea zijn complementair en de advocaten van Altea verenigen zich rond de verdediging van de mensenrechten.

ADRES EN CONTACT

Boulevard Louis Schmidt 56, 1040 Etterbeek - Belgïe

+32(0)2 894 45 70