Slide One

Administratief en grondwettelijk recht
Vreemdelingenrecht
Internationaal familierecht

Slide One

Administratief en grondwettelijk recht
Vreemdelingenrecht
Internationaal familierecht

previous arrow
next arrow

Altea advocaten

Huwelijk en wettelijke samenwoning


Huwelijksplannen of plannen om een wettelijke samenwoning aan te gaan

Zich naar de gemeente of de ambassade begeven om te praten over huwelijksplannen of plannen tot wettelijk samenwonen is een stap die voor velen moeilijk ligt wanneer er een migratie-kwestie of een verblijfsproblematiek aan gekoppeld is (visum, gezinshereniging).

Om al op voorhand te weten welke documenten noodzakelijk zijn, is geruststellend. Dit kan ook van essentieel belang zijn. Wanneer de toekomstige echtgenoot of wettelijke partner illegaal in het land verblijft, kan een goed verloop van de procedure bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat een bevel om het grondgebied te verlaten niet afdwingbaar wordt tijdens de behandeling van de aanvraag.

Enquêtes worden afgenomen tijdens de eerste stadia van de procedure. Afhankelijk van de situatie zijn er contacten met de ambassade, de ambtenaar van de burgerlijke stand, het parket en de Dienst Vreemdelingenzaken. Het is soms moeilijk om te begrijpen waar men zich bevindt in de procedure alsook wat er op het spel staat in elke etappe.

Begrijpen dat een controletaak is toevertrouwd aan de ambtenaar van de burgerlijke stand en aan de ambassades, laat toe om de enquêtes op een constructieve en assertieve manier door te maken. Verschillende fouten kunnen eenvoudigweg worden vermeden door bewust te zijn van zijn rechten en zijn verplichtingen. Bijvoorbeeld, het verschil in leeftijd samen met het feit dat een van de toekomstige echtgenoten geen verblijfstitel heeft in België zijn op zichzelf niet voldoende elementen om de relatie niet te officialiseren, of het nu een huwelijk of een wettelijke samenwoning betreft.

Een goede voorbereiding maakt het ook vaak mogelijk om veel kostbare tijd te besparen in een procedure die verschillende maanden in beslag kan nemen, zelfs – in geval van weigering en dus van een juridische procedure – verschillende jaren.

Bovendien kan het nuttig zijn om na te denken – op niet exhaustieve wijze – over de volgende vragen: Verkies ik om wettelijke samenwoning aan te gaan of eerder te huwen? Is het beter om in het buitenland te trouwen als een der echtgenoten buitenlander is ? Is een huwelijk dat in het buitenland is afgesloten geldig in België ? Kan men huwen of een wettelijke samenwoning aangaan zonder verblijfstitel in België ? Welk recht is van toepassing op mijn huwelijk of mijn echtscheiding ? Welk recht zal mijn huwelijksvermogenstelsel bepalen? Heb ik recht op een visum voor gezinshereniging in België ?

Altea biedt u advies door een gespecialiseerd advocaat aangepast aan uw persoonlijke situatie.

Neem contact op met Céline Verbrouck, gespecialiseerde advocaat in vreemdelingenrecht en in familiaal internationaal privaatrecht, erkend door de Orde van advocaten bij de balie te Brussel.

Weigering huwelijk of wettelijke samenwoning

Het is vaak mogelijk om een beslissing tot weigering van het voltrekken van een huwelijk of wettelijke samenwoning te vermijden wanneer de aanvraag op een correcte manier wordt voorbereid, of wanneer men adequaat en constructief de enquête tegemoet gaat, of de beslissing tot uitstel alvorens uitspraak te doen over de aanvraag.

De wet bepaalt hypotheses die een ernstige aanduiding kunnen vormen van schijnhuwelijk of een schijnwettelijk samenwonen.

In dat geval kan een beroep of rechtsbijstand noodzakelijk zijn.

Een huwelijksweigering of een nietigverklaring van het huwelijk kan ook bijvoorbeeld negatieve gevolgen hebben voor de nationaliteitsaanvraag of het visum gezinshereniging.

Altea biedt u advies door een gespecialiseerd advocaat aangepast aan uw persoonlijke situatie.

Neem contact op met Céline Verbrouck, gespecialiseerde advocaat in vreemdelingenrecht en in familiaal internationaal privaatrecht, erkend door de Orde van advocaten bij de balie te Brussel.

Nietigverklaring van het huwelijk of van de wettelijke samenwoning

Als een persoon te goeder trouw heeft gedwaald in zijn toestemming om het huwelijk of de wettelijke samenwoning aan te gaan, en over voldoende bewijzen beschikt om dit aan te tonen, kan men een poging ondernemen om het huwelijk of de wettelijke samenwoning te laten nietig verklaren door de rechter.

De wet voorziet ook dat de Procureur des Konings op eigen initiatief een nietigverklaring kan vorderen van een huwelijk of een wettelijke samenwoning die hij als ‘vals’ of ‘gedwongen’ aanziet.

Ook andere gronden tot nietigverklaring zijn mogelijk: bijvoorbeeld als de leeftijdsvereiste niet vervuld is, als er sprake is van bigamie, als het huwelijk niet voor de bevoegde ambtenaar werd voltrokken, etc.

Naast de procedure tot nietigverklaring bij de burgerlijke rechter, kan de strafrechter ook de echtverbintenis nietig verklaren en strafsancties uitspreken (gaande tot een gevangenisstraf van 3 maand tot 5 jaar en/of een geldboete van 250€ tot 5000€).

Deze strafsancties gelden ook voor een poging tot schijnhuwelijk of schijnwettelijke samenwoning.

Het Wetboek van Belgische Nationaliteit staat toe om de nationaliteit te weigeren aan diegene die een schijnhuwelijk is aangegaan. In sommige gevallen, kan dit ook een reden zijn tot een vervallenverklaring, m.a.w. verlies van de Belgische nationaliteit.

In de praktijk merken we regelmatig dat het gebruik van de procedure tot vervallenverklaring van de nationaliteit verschilt van regio tot regio. Bepaalde gerechtelijke arrondissementen zijn ambitieuzer in het onderdrukken van schijnhuwelijken.

De nietigverklaring kan ook gevolgen hebben voor wat betreft de gezinshereniging. Wanneer de nietigverklaring van het huwelijk definitief is geworden (en dus in kracht van gewijsde is gegaan), verzet dit zich tegen elke latere aanvraag tot gezinshereniging van één van de echtgenoten ten aanzien van een nieuwe buitenlandse partner.

Altea biedt u advies door een gespecialiseerd advocaat aangepast aan uw persoonlijke situatie.

Neem contact op met Céline Verbrouck, gespecialiseerde advocaat in vreemdelingenrecht en in familiaal internationaal privaatrecht, erkend door de Orde van advocaten bij de balie te Brussel.

ADVOCATEN ALTEA

Altea is samengesteld uit advocaten met een gedegen specialisatie in:

Publiek, grondwettelijk en administratief recht

Vreemdelingenrechtnationaliteit en internationaal familierecht.

Een toegankelijke dienstverlening is een prioriteit voor ons kantoor.

De expertises van Altea zijn complementair en de advocaten van Altea verenigen zich rond de verdediging van de mensenrechten.

ADRES EN CONTACT

Boulevard Louis Schmidt 56, 1040 Etterbeek - Belgïe

+32(0)2 894 45 70