Slide One

Administratief en grondwettelijk recht
Vreemdelingenrecht
Internationaal familierecht

Slide One

Administratief en grondwettelijk recht
Vreemdelingenrecht
Internationaal familierecht

previous arrow
next arrow

Altea advocaten

Gecombineerde vergunning en toelating tot arbeid


Sinds 24 december 2018 moeten niet-Europese staatsburgers die meer dan 90 dagen als loontrekkende in België willen werken en die niet in aanmerking komen voor de vrijstelling van de verplichting om een arbeidskaart te verkrijgen, een gecombineerde vergunning verkrijgen van het bevoegde gewest.

Deze aanvraag voor een gecombineerde vergunning bestaat nu uit zowel een aanvraag voor een toelating tot arbeid als een aanvraag voor een toelating tot verblijf. De vergunning wordt via de werkgever (in het geval van een dienstverband voor bepaalde tijd) of door de buitenlandse werknemer (in het geval van een dienstverband voor onbepaalde tijd) aangevraagd bij het bevoegde gewest.

In België bestaan er verschillende categorieën van gecombineerde vergunningen met verschillende regels en voorwaarden. De materie is ook ingewikkelder geworden door de zesde staatshervorming die bepaalt dat de gewesten, naast de federale overheid, bevoegd zijn voor de tewerkstelling van buitenlandse werknemers. De toepasselijke regelgeving verschilt nu aanzienlijk per bevoegd gewest (Waals, Brussels-Hoofdstedelijk, Vlaams).

De gecombineerde vergunning is niet van toepassing op alle situaties of op alle werknemers. Zo wordt arbeidskaart B, die vóór de hervorming van 2018 de norm was, nu gebruikt voor bepaalde categorieën werknemers en voor tewerkstelling voor een periode van minder dan drie maanden.

Er is veel informatie beschikbaar op het internet, met name via de officiële Belgische instanties. De aanvraagformulieren voor een gecombineerde vergunning in België kunnen worden gedownload, evenals de lijsten met bij te voegen documenten.

Een aanvraag voor een gecombineerde vergunning moet vergezeld gaan van bewijsstukken met betrekking tot de tewerkstelling en het verblijf van de werknemer. In de meeste gevallen gebeurt de aanvraag met een standaardformulier, aangevuld met een arbeidsovereenkomst, een kopie van het paspoort en de verblijfskaart van de werknemer - indien die reeds in België verblijft -, een standaard medisch attest, een uittreksel uit het strafregister, het bewijs van betaling van de retributie en van de ziektekostenverzekering van de werknemer. Om het werkproject in België een slaagkans te geven zijn er echter nog talloze andere documenten die nuttig of zelfs noodzakelijk kunnen blijken, afhankelijk van het type aangevraagde gecombineerde vergunning.

Het is niet eenvoudig om wegwijs te geraken in al die beschikbare informatie en de toelating te vinden die het beste bij uw situatie. Hoe kunt u bijvoorbeeld achterhalen of uw thuisland met België een internationaal verdrag heeft over de tewerkstelling van werknemers?

Om geen tijd te verspillen, kan het dus nuttig zijn om ervoor te zorgen dat uw aanvraagdossier voor een toelating tot werk volledig is voordat u het indient, of om u te laten adviseren bij het opstellen van het dossier naast de bij te voegen basisdocumenten. Dat geldt des te meer als de administratie op basis van de aangevraagde werkvergunning een "arbeidsmarktonderzoek" uitvoert, of wanneer moet worden aangetoond dat het geplande werk in België daadwerkelijk voor een knelpuntberoep is.

Ook de verblijfs- en verloningsvoorwaarden van de werknemer moeten zorgvuldig worden gecontroleerd.

Er moet ook bijzondere aandacht worden besteed aan de termijnen die van toepassing zijn. De Dienst Vreemdelingezaken en het bevoegde gewest moeten een definitieve beslissing nemen binnen 4 maanden na de kennisgeving dat de aanvraag volledig is. Als de aanvraag wordt aanvaard of als de beslissing binnen de verplichte termijn uitblijft, moet de werknemer een gecombineerd document ontvangen dat de toelating tot arbeid en tot verblijf toekent.

Vooraleer de eigenlijke gecombineerde vergunning kan worden verkregen, moet er, als de werknemer derdelandsonderdaan is die niet is vrijgesteld van de Schengenvisumplicht en nog niet in België verblijft, nog een aanvraag voor een visum type D worden ingediend bij de territoriaal bevoegde diplomatieke post.

Als België niet meteen een toelating voor onbeperkte duur verleent, moet een aanvraag voor een vernieuwing van de gecombineerde vergunning van beperkte duur (geldig voor een periode van 1 tot 3 jaar) worden ingediend. En ook die aanvraag voor vernieuwing is onderworpen aan strikte indienings- en toekenningsvoorwaarden.

Altea biedt u advies door een gespecialiseerd advocaat aangepast aan uw persoonlijke situatie.

Neem contact op met Céline Verbrouck, gespecialiseerde advocaat in vreemdelingenrecht en in familiaal internationaal privaatrecht, erkend door de Orde van advocaten bij de balie te Brussel.

ADVOCATEN ALTEA

Altea is samengesteld uit advocaten met een gedegen specialisatie in:

Publiek, grondwettelijk en administratief recht

Vreemdelingenrechtnationaliteit en internationaal familierecht.

Een toegankelijke dienstverlening is een prioriteit voor ons kantoor.

De expertises van Altea zijn complementair en de advocaten van Altea verenigen zich rond de verdediging van de mensenrechten.

ADRES EN CONTACT

Boulevard Louis Schmidt 56, 1040 Etterbeek - Belgïe

+32(0)2 894 45 70