Slide One

Administratief en grondwettelijk recht
Vreemdelingenrecht
Internationaal familierecht

Slide One

Administratief en grondwettelijk recht
Vreemdelingenrecht
Internationaal familierecht

previous arrow
next arrow

Altea advocaten

Staatloosheid


Een staatloze kan worden gedefinieerd als "een persoon die door geen enkele staat, krachtens diens wetgeving, als onderdaan wordt beschouwd".

Deze bijzondere situatie kan voortvloeien uit verschillende factoren en met name de gelijktijdige toepassing van twee tegenstrijdige wetten, met als gevolg dat geen enkele staat zijn nationaliteit aan de betrokkene toekent. In dit geval verkeert bijvoorbeeld een kind van onderdanen van een land dat de nationaliteit toekent op basis van de plaats waar men geboren wordt (recht van de grond), wanneer dat kind geboren wordt in een land dat alleen het recht van het bloed toepast, dus toekenning van de nationaliteit wanneer de ouders die nationaliteit hebben. Staatloosheid kan zich ook voordoen wanneer een staat de nationaliteit van één van zijn onderdanen intrekt zonder dat hem een andere nationaliteit kan worden toegekend, etc.

De staatloze kan op geen enkele steun of bescherming van de staat rekenen, met alle zware praktische moeilijkheden van dien. De staatloze kan bijvoorbeeld niet huwen, geen paspoort aanvragen, niet stemmen en zelfs bepaalde fundamentele rechten niet uitoefenen.

Het heeft meer dan 50 jaar geduurd vóór België, op 10 juni 2014, eindelijk is toegetreden tot het Verdrag van de Verenigde Naties van 30 augustus 1961 tot beperking der staatloosheid. Dit Verdrag bepaalt verschillende regels om te vermijden dat staten de nationaliteit op willekeurige wijze kunnen intrekken en om de nationaliteit te kunnen toekennen aan personen die anders staatloos zouden zijn, zo nodig onder bepaalde voorwaarden.

Ondanks het voorbehoud dat bij de toetreding werd gemaakt, is dit een toe te juichen stap voorwaarts op het gebied van mensenrechten, en in het bijzonder het recht op een nationaliteit. Het Wetboek van de Belgische nationaliteit voorziet ook in faciliteiten voor de toegang tot de Belgische nationaliteit voor personen die als staatloze zijn erkend.

Altea biedt u deskundig juridisch advies, aangepast aan uw situatie.

Neem contact op met Céline Verbrouck of Catherine de Bouyalski, gespecialiseerde advocaten in vreemdelingenrecht en in familiaal internationaal privaatrecht, erkend door de Orde van advocaten bij de balie te Brussel.

ADVOCATEN ALTEA

Altea is samengesteld uit advocaten met een gedegen specialisatie in:

Publiek, grondwettelijk en administratief recht

Vreemdelingenrechtnationaliteit en internationaal familierecht.

Een toegankelijke dienstverlening is een prioriteit voor ons kantoor.

De expertises van Altea zijn complementair en de advocaten van Altea verenigen zich rond de verdediging van de mensenrechten.

ADRES EN CONTACT

Boulevard Louis Schmidt 56, 1040 Etterbeek - Belgïe

+32(0)2 894 45 70