Cabinet d'avocats Altea
Cabinet d'avocats Altea
Slide One

Administratief en grondwettelijk recht
Vreemdelingenrecht
Internationaal familierecht

Slide One

Administratief en grondwettelijk recht
Vreemdelingenrecht
Internationaal familierecht

previous arrow
next arrow

Privacy

Altea stelt groot belang in de bescherming van uw privacy en de veiligheid van de verwerking van uw persoonsgegevens. Elke verwerking van persoonsgegevens wordt uitgevoerd met inachtneming van de bepalingen die voortvloeien uit de wetteksten die van toepassing zijn op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. 

We verzekeren de bescherming van de privacy van alle personen van wie we gegevens verzamelen, of het nu gaat om een bezoeker van onze website, een leverancier of mogelijke leverancier, een advocaat, een contactpersoon of opdrachtgever van een advocaat, een klant, een natuurlijke persoon of rechtspersoon die een beroep op ons doet als rechtzoekende, een bedrijf, overheidsinstantie, beroepsvereniging, school, partner waarmee we een vorm van samenwerking hebben onderhouden of willen onderhouden en van wie we persoonsgegevens verwerken, en elke persoon die zijn persoonsgegevens vrijwillig aan ons verschaft voor opname in een bestand. 

We verzamelen alleen gepaste en relevante persoonsgegevens, beperkt tot wat strikt noodzakelijk is voor de doeleinden van onze opdrachten en onze werkzaamheden.

In het algemeen worden de volgende gegevens verzameld en verwerkt: identificatiegegevens, waaronder de volgende gegevens: naam, voornaam, privéadres, telefoon, geslacht, geboortedatum en -plaats, burgerlijke staat, nationaliteit, pasfoto; computeridentificatiegegevens, waaronder de volgende gegevens: elektronisch IP-adres van de persoon, e-mailadres, een automatisch gegenereerd wachtwoord; samenstelling van het huishouden; persoonlijke kenmerken; financiële gegevens, met name bankgegevens; beroeps- en opleidingskwalificaties waaronder diploma's, graden, certificaten, beroepservaring, evenals alle andere gegevens die nodig kunnen blijken voor de opdrachten die ons zouden worden toevertrouwd.

 We verzamelen uw gegevens via verschillende kanalen: wanneer u zich identificeert als contactpersoon voor onze diensten in het kader van een samenwerking of het beheer van een dossier, wanneer u op een advocatenlijst staat, wanneer u zich inschrijft op onze nieuwsbrieven, wanneer u ons hebt geraadpleegd of een dossier hebt geopend bij Altea, wanneer u een geschikte contactpersoon bent, om contacten te leggen in het kader van de diensten die we verlenen of de evenementen die we organiseren; wanneer u zich bij onze diensten identificeert als procespartij om de diensten te benutten die voortvloeien uit onze juridische opdracht; Op uw initiatief door elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling de hem betreffende verwerking van persoonsgegevens aanvaardt, in het bijzonder e-mail, sms, mondeling per telefoon, tijdens een bezoek, tijdens een evenement, tijdens een opleiding door het overhandigen van uw visitekaartje of op een andere manier; Wanneer uw gegevens openbaar worden gemaakt of wanneer u ze zelf openbaar heeft gemaakt op de openbare/sociale media, in het bijzonder de professionele media (zoals Facebook, LinkedIn). Wanneer u onze website raadpleegt, via cookies.

De verwerking van uw gegevens kan ook nodig zijn om onze contractuele of precontractuele verplichtingen tegenover u na te komen. In deze gevallen zorgen de verwerkingen voor: Het beheer van de diensten die wij leveren; De facturatie; Het antwoord op uw specifieke verzoeken; Het beheer van onze website.

Tot slot kunnen wij uw persoonsgegevens ook verwerken in overeenstemming met uw uitdrukkelijke schriftelijke of mondelinge toestemming. Voor de verwerkingen op basis van ons gerechtvaardigd belang of uw toestemming kunt u zich te allen tijde verzetten tegen de verwerking, door ons te schrijven op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

We delen sommige van uw persoonsgegevens enkel als dit vereist is voor de uitvoering van de hierboven genoemde doeleinden, voor de goede uitvoering van onze overeenkomst, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of om een gerechtvaardigd belang te verdedigen, of met uw toestemming.

We kunnen bepaalde gegevens delen met onze medecontractanten, gekwalificeerd als 'verwerkers' in de zin van de wetgeving inzake gegevensbescherming, voor zover dit strikt noodzakelijk is voor de werking van al dan niet geïnformatiseerde toepassingen of beheersystemen die we hebben onderschreven.

Bovendien zijn uw gegevens toegankelijk voor de leden van ons team of voor eventuele technische adviseurs, voor zover dat strikt noodzakelijk is voor hun taken en het nakomen van onze verplichtingen.

Daarnaast zullen wij uw gegevens waarschijnlijk doorgeven aan gerechtelijke of administratieve instanties of gerechtelijke helpers in het kader van de verdediging van onze belangen; aan instanties of entiteiten vastgelegd bij wet, decreet of enige andere regelgevende bepaling die van toepassing is in België.

Uw gegevens worden bewaard voor de duur van onze contractuele relatie en daarna zolang de wet ons daartoe verplicht, om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, in het bijzonder de gewone, fiscale en boekhoudkundige verplichtingen. Na deze periode worden uw gegevens vernietigd.

We stellen alles in het werk om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen ongeoorloofd gebruik. We maken daarvoor gebruik van de fysieke, administratieve, organisatorische en technologische maatregelen die beantwoorden aan de regels van de kunst.

We hechten groot belang aan de rechten die u als betrokkene heeft. U kunt dan ook steeds contact opnemen met onze AVG-verantwoordelijke op het volgende e-mailadres : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Tenzij een in België geldende wettelijke bepaling, waaronder de AVG of het beroepsgeheim, dit verhindert, beschikt u volgens de regelgeving met name over de volgende rechten: Het recht uw gegevens te raadplegen, met inbegrip van het recht te weten of Altea uw gegevens verwerkt; Het recht op een kopie van de verwerkte gegevens; Het recht de verwerkte gegevens te verbeteren; Het recht zich te verzetten tegen de verwerkte gegevens; Het recht de verwerkte gegevens te laten verwijderen; Het recht op de overdraagbaarheid van de verwerkte gegevens, als uw gegevens worden verwerkt in het kader van onze contractuele verplichtingen of met uw toestemming; Het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

U kunt uw rechten uitoefenen of ons uw suggesties en opmerkingen sturen in een e-mail naar het volgende adres : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

ADVOCATEN ALTEA

Altea is samengesteld uit advocaten met een gedegen specialisatie in:

Publiek, grondwettelijk en administratief recht

Vreemdelingenrechtnationaliteit en internationaal familierecht.

Een toegankelijke dienstverlening is een prioriteit voor ons kantoor.

De expertises van Altea zijn complementair en de advocaten van Altea verenigen zich rond de verdediging van de mensenrechten.

ADRES EN CONTACT

Boulevard Louis Schmidt 56, 1040 Etterbeek - Belgïe

+32(0)2 894 45 70