Slide One

Administratief en grondwettelijk recht
Vreemdelingenrecht
Internationaal familierecht

Slide One

Administratief en grondwettelijk recht
Vreemdelingenrecht
Internationaal familierecht

previous arrow
next arrow

Altea advocaten

Duurzame niet-geregistreerde relatie


Bent u Belg en heeft u een relatie met een niet-Europese onderdaan? Woont u bovendien in een andere lidstaat van de Europese Unie? Weet dan dat als uw relatie een duurzaam karakter heeft, uw partner, indien nodig, in principe een verblijfsrecht kan aanvragen in verband met uw relatie zonder dat u hoeft te huwen of een of ander partnerschap hoeft te laten registreren.

Deze mogelijkheid vloeit namelijk voort uit de Europese Richtlijn 2004/38 betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden. Artikel 3, lid 2, van deze richtlijn bepaalt dat de lidstaten van de Unie de binnenkomst en het verblijf moeten vergemakkelijken van een partner met wie een burger van de Unie een deugdelijk bewezen duurzame relatie heeft. Deze situatie mag echter niet worden verward met die van een ‘geregistreerd’ partnerschap.

Aangezien de bovengenoemde richtlijn in de andere landen van de Europese Unie moest worden omgezet, kunt u, als u een feitelijke partner bent die een langdurige relatie heeft met een buitenlandse onderdaan uit een derde land en u in een ander land van de EU woont, erbij gebaat zijn bij een deskundige te informeren hoe deze mogelijkheid tot gezinshereniging in die andere lidstaat in de praktijk werkt. U vindt bijvoorbeeld deskundigen via dit netwerk: www.eiln.com

In België werd de regel omgezet in artikel 40 bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, waarin is bepaald dat gezinshereniging mogelijk is voor de partner van een Europese burger mits het bewijs wordt geleverd dat zij een “naar behoren geattesteerde duurzame en stabiele partnerrelatie” onderhouden.  Er wordt gepreciseerd dat aan deze voorwaarden is voldaan indien de partners bewijzen gedurende minstens één jaar, voorafgaand aan de aanvraag, onafgebroken in België of een ander land te hebben samengewoond, ofwel indien de partners bewijzen dat zij elkaar sedert ten minste twee jaar, voorafgaand aan de aanvraag, kennen en het bewijs leveren dat zij regelmatig, telefonisch, via briefwisseling of elektronische berichten met elkaar contact onderhielden en dat zij elkaar in de twee jaar voorafgaand aan de aanvraag drie maal ontmoet hebben en dat deze ontmoetingen in totaal 45 of meer dagen betreffen.

Deze mogelijkheid bestaat dus in België voor partners van een niet-Belgische Europese burger, alsook voor partners van Belgische onderdanen die hun recht van vrij verkeer op het grondgebied van de Unie hebben uitgeoefend en die met hun feitelijke partner naar België terugkeren.

Altea biedt u deskundig juridisch advies, aangepast aan uw situatie.

Neem contact op met Céline Verbrouck, gespecialiseerde advocaat in vreemdelingenrecht en in familiaal internationaal privaatrecht, erkend door de Orde van advocaten bij de balie te Brussel.

couple amoureux

ADVOCATEN ALTEA

Altea is samengesteld uit advocaten met een gedegen specialisatie in:

Publiek, grondwettelijk en administratief recht

Vreemdelingenrechtnationaliteit en internationaal familierecht.

Een toegankelijke dienstverlening is een prioriteit voor ons kantoor.

De expertises van Altea zijn complementair en de advocaten van Altea verenigen zich rond de verdediging van de mensenrechten.

ADRES EN CONTACT

Boulevard Louis Schmidt 56, 1040 Etterbeek - Belgïe

+32(0)2 894 45 70