Slide One

Administratief en grondwettelijk recht
Vreemdelingenrecht
Internationaal familierecht

Slide One

Administratief en grondwettelijk recht
Vreemdelingenrecht
Internationaal familierecht

previous arrow
next arrow

Altea advocaten

Regularisatie van verblijf


Men verwijst meestal naar ‘regularisatie’ van het verblijf wanneer men een verblijfsstatus bekomt terwijl men eerder illegaal in België verbleef, of wanneer men een machtiging verkrijgt vanuit het buitenland om in een bijzondere humanitaire context naar België te komen.

In principe moet een niet-Europese vreemdeling een aanvraag tot verblijf in België van meer dan 3 maanden verplicht indienen bij de Belgische diplomatieke post in het land van herkomst of het land waar hij een verblijfsrecht heeft.

Echter, er kunnen uitzonderlijke of medische redenen bestaan die het onmogelijk maken om een aanvraag tot machtiging van verblijf aan te vragen vóór aankomst in België.

Dezelfde medische of humanitaire redenen kunnen echter ook worden ingeroepen vanuit het land van herkomst.
Deze materie is zeer nauw verbonden aan de praktijk van de Belgische administratie en vereist dat op voorhand wordt nagegaan of er een reële kans is tot succes bij zulke aanvraag, of bij een beroep tegen een negatieve beslissing.

Regularisatie aanvraag voor humanitaire redenen.

Om een verblijfsaanvraag voor « humanitaire » redenen (9bis) in te dienen vanuit België, moet eerst worden vastgesteld of er buitengewone omstandigheden zijn die het onmogelijk of uiterst moeilijk maken om terug te keren naar het land van herkomst om daar een verblijfsaanvraag in te dienen.

Geval per geval moet worden geanalyseerd. De administratie beschikt over een zeer ruime beoordelingsmarge bij de invulling van het begrip van buitengewone omstandigheden. Daarentegen is de administratie wel verplicht om zijn beslissingen wettelijk te motiveren en dus een volledige en adequate analyse door te voeren van alle aan hem voorgelegde elementen.

Het indienen van dit type aanvraag brengt geen tijdelijk verblijfsrecht met zich mee voor de duur van de behandeling van het dossier door de administratie. De administratie is op geen enkele wijze gehouden tot een bepaalde termijn waarbinnen hij zich zou dienen uit te spreken.

Regularisatie-aanvragen voor medische redenen

Een verblijfsaanvraag voor medische redenen (9ter) kan worden ingediend in geval van tijdelijke onmogelijkheid om te reizen om medische redenen of omdat er een risico voor het leven of de fysieke integriteit van de persoon bestaat wanneer de behandeling wordt stopgezet.

Het is aan de aanvrager om aan te tonen, met behulp van zijn arts en zijn advocaat, dat er geen geschikte en toegankelijke behandeling bestaat in het land van herkomst. De ziekte moet ernstig zijn alvorens een machtiging te kunnen ontvangen voor een tijdelijk verblijf. De analyse van de graad van de ernst van de ziekte wordt gevoerd door de arts-raadsman van de Dienst Vreemdelingenzaken. Het is de administratie zelf die het dossier analyseert op bijzonder strikte wijze en de beslissing neemt.

Alvorens dergelijk procedure te starten dient met het dossier zorgvuldig voor te bereiden.

Altea biedt u advies door een gespecialiseerd advocaat aangepast aan uw persoonlijke situatie.

Neem contact op met Céline Verbrouck, gespecialiseerde advocaat in vreemdelingenrecht en in familiaal internationaal privaatrecht, erkend door de Orde van advocaten bij de balie te Brussel.

ADVOCATEN ALTEA

Altea is samengesteld uit advocaten met een gedegen specialisatie in:

Publiek, grondwettelijk en administratief recht

Vreemdelingenrechtnationaliteit en internationaal familierecht.

Een toegankelijke dienstverlening is een prioriteit voor ons kantoor.

De expertises van Altea zijn complementair en de advocaten van Altea verenigen zich rond de verdediging van de mensenrechten.

ADRES EN CONTACT

Boulevard Louis Schmidt 56, 1040 Etterbeek - Belgïe

+32(0)2 894 45 70