Slide One

Administratief en grondwettelijk recht
Vreemdelingenrecht
Internationaal familierecht

Slide One

Administratief en grondwettelijk recht
Vreemdelingenrecht
Internationaal familierecht

previous arrow
next arrow

Altea advocaten

Visa


Het voorbereiden van een visumaanvraag (visum familiehereniging, als student, als toerist, etc.) is vaak zeer complex.

De eerste informatie kan gemakkelijk gevonden worden op de websites van de Belgische ambassades, de website van het Ministerie van buitenlandse zaken (in het bijzonder om te weten of een buitenlands document al dan niet dient te worden gelegaliseerd.) alsook op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken : https://dofi.ibz.be/

Voor elke type visum kan men ook verschillende formulieren of getuigschriften downloaden.

Echter, in veel gevallen is het nuttig – of zelfs noodzakelijk – om bijkomende documenten te voegen aan het dossier, andere dan die vermeld staan op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken.

Er zijn inderdaad verschillende complexe wettelijke vereisten. De Dienst Vreemdelingenzaken zal elk dossier afzonderlijk analyseren. De Dienst beschikt soms zelfs over een ruime beoordelingsvrijheid bij het beoordelen van de ingediende aanvragen. Zo evalueert hij bijvoorbeeld of de motieven voor een kort verblijf wel pertinent zijn, en of er voldoende garantie is dat een persoon terugkeert naar zijn herkomstland na een familiebezoek.

Voor wat betreft de aanvragen voor een verblijf van meer dan drie maanden, en meer bepaald de aanvragen voor gezinshereniging, aarzelt de Dienst Vreemdelingenzaken niet om de werkelijkheid of oprechtheid van een huwelijk of een relatie in twijfel te trekken. Er doen zich vaak ook problemen voor wanneer men moet bewijzen dat men over stabiele regelmatige en voldoende bestaansmiddelen beschikt.

Het is daarom van essentieel belang om elk visumdossier zorgvuldig voor te bereiden en aan te passen aan de concrete situatie.

Wanneer het visum geweigerd wordt, is het mogelijk om een beroep in te dienen tegen die beslissing en dit binnen een termijn van 30 dagen na kennisgeving van de beslissing. De bevoegde rechtbank is de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en kent vrij lange wachttijden voor de behandeling van de zaken. De Raad zal slechts de “wettelijkheid” van de beslissing nagaan. Met andere woorden, als de Raad meent dat de Dienst Vreemdelingenzaken bij het nemen van de beslissing een rechtsregel heeft geschonden, zal hij de beslissing annuleren en terugzenden naar de Dienst Vreemdelingenzaken die op zijn beurt een nieuwe (negatieve) beslissing kan nemen, gebaseerd op een andere motivatie die de wet niet schendt.

Afhankelijk van de argumenten van de administratie in de negatieve beslissing, is het mogelijk dat een beroep echter het enige perspectief biedt om een visa te ontvangen. In andere gevallen, is het aan te raden om – in plaats van een beroep - een nieuwe aanvraag in te dienen.

Altea biedt u advies door een gespecialiseerd advocaat aangepast aan uw persoonlijke situatie.

Neem contact op met Céline Verbrouck, gespecialiseerde advocaat in vreemdelingenrecht en in familiaal internationaal privaatrecht, erkend door de Orde van advocaten bij de balie te Brussel.

ADVOCATEN ALTEA

Altea is samengesteld uit advocaten met een gedegen specialisatie in:

Publiek, grondwettelijk en administratief recht

Vreemdelingenrechtnationaliteit en internationaal familierecht.

Een toegankelijke dienstverlening is een prioriteit voor ons kantoor.

De expertises van Altea zijn complementair en de advocaten van Altea verenigen zich rond de verdediging van de mensenrechten.

ADRES EN CONTACT

Boulevard Louis Schmidt 56, 1040 Etterbeek - Belgïe

+32(0)2 894 45 70